Inzicht geven is uitzicht bieden en aansprakelijkheid voorkomen

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden


Artikel 2. Offertes en totstandkoming


Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst


Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijn: beëindiging


Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst


Artikel 6. Geheimhouding

Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 7. Intellectuele eigendom


Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst


Artikel 9. Gebreken, klachttermijnen


Artikel 10. Honorarium


Artikel 11. Betaling


Artikel 12. Incassokosten


Artikel 13. Aansprakelijkheid

Indien Inkomensinzicht aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:


Artikel 14. Overmacht


Artikel 15. Geschilbeslechting

Terzake van geschillen over met Inkomensinzicht ontstane rechtsverhoudingen is uitsluitend de in de vestigingsplaats van Inkomensinzicht bevoegde rechter bevoegd te beslissen, tenzij dwingend-rechtelijk de rechter van de woonplaats van de wederpartij bevoegd is, of tenzij Inkomensinzicht verkiest het geschil aan te brengen bij de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 16. Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen Inkomensinzicht en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

  inkomensinzicht © 2024